Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Hizmetli Alım Sınavı sonuçları
  25.08.2022

  BAŞARILI OLAN ADAYLARDAN İSTENİLECEK EVRAKLAR

  1. Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya sınav birimi ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği, ( sonradan öğrenim durumu değişenlerin müracaat esnasındaki öğrenim durumları ve son öğrenim durumlarına ilişkin belgeler)

  2. Sadece Koruma ve Güvenlik için: Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınacak Sağlık kurulu raporu. Raporda ;

  a)Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu(psikopati); Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,

  b)Nöroloji; Koruma ve Güvenlik Hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak, 

  c) Göz: Körlük veya gece körlüğü olmamak,

  d) Kulak Burun Boğaz (KBB): Koruma ve güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak,” hususlarını da kapsayacak şekilde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınan “koruma ve güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu,

  3.2020 KPSS Puan Sonuç Belgesi

  4. Mal Bildirimi formu ( Örnek form için tıklayınız )

  5. Başka Kurum ve Kuruluşlara karşı mecburi hizmetinin bulunmadığına dair dilekçe ( Örnek form için tıklayınız )

  6. Askerlik durumunu gösterir belge (terhis belgesi, tecil belgesi, muafiyete ilişkin rapor vb.)

  7. Eş durum beyanı ( Örnek dilekçe için tıklayınız )

   8. Adlî ve arşiv sicil kaydı ( Evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarını da ayrı ayrı gösterir şekilde.)

  9. Vukuatlı Nüfus kayıt örneği (Tüm Aileyi Gösterir)

  10. 5 adet biyometrik resim

  11. Bilgisayar sertifikası (Zabıt Katipleri)

  12. Sağlıkla ilgili olarak, görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan, (Örnek dilekçe için tıklayınız)

  13. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Bu form bilgisayar ortamında doldurulacaktır.(Örnek için tıklayınız)

  İstenilen belgelerin, 09.09.2022 Cuma günü mesai bitimine kadar Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı kalemine  bizzat teslim etmeleri, il dışında bulunan adayların ise Komisyon Başkanlığımıza gönderilmek üzere herhangi bir Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile masrafı kendisinden alınmak suretiyle acele posta servisi (APS) ile gönderilmesi gerekmektedir.

  İlanımız tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacağı hususu ihtar olunur. 25.08.2022

   “Sınav sonucunun ilanından itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır. ”

  NOT : Adayların istenilen belgeleri mavi şeffaf dosya içeresinde yukarıda belirtilen sıraya göre sıralı bir şekilde Komisyon Başkanlığımıza teslim etmeleri gerekmektedir.

  T.C. Kimlik No
  Doğum Tarihi
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Adnan Menderes Bulvarı 66100 Yozgat

  Telefon

  354 212 55 08

  E-Posta

  yozgatcbsisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu