Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Mübaşirlik Sınav Sonuç Listesi
  23.08.2021

  T.C.

  YOZGAT

  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

  SÖZLEŞMELİ ZABIT KÂTİPLİĞİ, İCRA KÂTİPLİĞİ, SÖZLEŞMELİ ŞOFÖRLÜK

  VE SÖZLEŞMELİ MÜBAŞİR ALIMI SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI  

  Sorgulama sonucunda -ASİL- olarak kazanan adayların aşağıda yazılı bulunan evrakları listedeki sıralamaya uygun olarak  eksiksiz hazırlamaları gerekmektedir.  
           Yedek adayların bu aşamada evrak ibrazına ihtiyaç duyulmamaktadır. Başarılı adayların yerlerine istihdamı düşünülen yedek aday/adayların evraklarına ihtiyaç duyulması halinde ilgili adaydan ayrıca istenecektir.

  1-2020 KPSS Sonuç Belgesi,

  2-Arşiv Sorgulamalı Sabıka Kaydı, (Resmi olarak sorgulama yapılacak E-Devletten alınabilir) 

  1. Sağlık Beyanı
  2. Mal Beyanı Formu

  5-Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmetinin bulunmadığına dair dilekçe,

  6-Öğrenim belgesi, (Diploma-Geçici mezuniyet) e-devletten alınabilir veya aslı ile komisyonumuza müracaat edildiğinde komisyonumuzca aslı gibi yapılacaktır)

  7- 2 Adet biyometrik vesikalık fotoğraf, (Devlet memuru vakarına yakışacak şekilde)

  8-Eş çalışma durumu beyanı

  9-Zabıt – İcra Kâtipliği Sınavı İçin İbraz Edilen Daktilo Veya Bilgisayar Dersini Başarıyla Tamamladığına Dair Belge/Sertifika, (Aslı İle Komisyonumuza Müracaat Edildiğinde Komisyonumuzca Aslı Gibi Yapılacaktır) 

  10- Erkek adaylar için güncel olarak Askerlik Şubesinden alınacak askerlik durumunu gösterir belge veya barkodlu e-devlet çıktısı,(Terhis belgesi, tecil belgesi, muafiyet belgesi veya ilişiği olmadığını gösterir belge )

  NOT: Askerlikten muaf adayların muafiyetlerine ilişkin bilgi ve belgelerin mutlaka askerlik durum belgesi ekine iliştirilerek gönderilmesi gerekmektedir.  (örneğin; Sağlık nedeni ile askerlikten muaf tutulmuş adaya ait muaf tutulma nedenini gösteren sağlık raporu)

  11-Güvenlik Soruşturma Formu

  12-Kimlik fotokopisi

  13- Tercih formu ( Zabıt Katipliği için en fazla 2 tercih yapılacaktır.)

  14-İcra Katipliği için “Sözleşmeli personeli, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilmez.” Hükmü gereğince yazılı beyan formu

  Atanmaya hak kazanan adayların 23/08/2021 tarihinden itibaren en geç 15 gün  içerisinde  yukarıda istenilen belgeleri Komisyon Başkanlığımıza elden bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.

  Adliyemiz internet sitesinde yayımlanmasından itibaren yasal bir mazereti olmaksızın ilanımızda belirtilen süre içerinde  istenilen belgeleri teslim etmeyen asıl adayların yerine puan sıralamasına göre yedek adaylardan evrak istenilecek, evrak ibraz etmeyen asıl adaylar hakkından feragat etmiş sayılacaktır. 

  İlgililere bu konuda ayrıca tebligat yapılmayacağı ilanın tebliğ yerine sayılacağı hususu İLAN OLUNUR.23/08/2021

  T.C
  DOĞUM TARİHİ
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Adnan Menderes Bulvarı 66100 Yozgat

  Telefon

  354 212 55 08

  E-Posta

  yozgatcbsisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu