Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Tercüman İlanı
  18.10.2021

  İLAN

  YOZGAT ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

                04.12.2004 tarih ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 202.üncü  maddesine ve Ceza Mahakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmeliğe  dayanarak her yıl için İl Adli Yargı Adalet Komisyonları tarafından düzenlenecek olan il merkezi ve ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarında ve Ceza Mahkemelerinde Tercümanlık yapacakların  listeleri hazırlanacağından Tercüman olarak görev yapmak isteyenlerin  aşağıda belirtilen tarihlerde belgeleri ile birlikte müracaat etmeleri ilanen duyurulur. 05/10/2021

  Arif Hamdi SAZAK-120859     
                                                                               Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi 
                                                                                   Adalet Komisyonu Başkanı     

  MÜRACAAT EDİLECEK YABANCI DİLLER : 
  1) ARAPÇA 
  2) AZERİCE
  3) ALMANCA
  4) DİLSİZLER İÇİN (İŞARET DİLİ)
  5) FRANSIZCA
  6) FLEMENKÇE
  7) İNGİLİZCE
  8) RUSÇA
  9) KÜRTÇE
  10) FARSÇA
  11) İSPANYOLCA
  12) İTALYANCA
  13) ERMENİCE
  14) RUMCA
  15) BULGARCA
  16) MACARCA
  17) HOLLANDACA
  18) ÇİNCE
  19) OSMANLICA
  20) ÖZBEKÇE
  21) DİĞER DİLLER

  BAŞVURU ŞARTLARI:
  a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması veya 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28. Maddesine göre düzenlenmiş olan mavi kart sahibi olması, 
  b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,
  c) En az ilkokul mezunu olması
  ç) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,
  d) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış olmak veya sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmamak,
  e) Başvuru tarihinde onsekiz yaşını tamamlamış olması,
  f) Komisyonun yargı çevresinde oturmak veya mesleki faaliyetini icra etmek,
  g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,

  MÜRACAAT TARİHİ, YERİ VE USULÜ:
  Müracaat Tarihi: 28 EKİM 2021 tarihine kadar.
  Müracaat Yeri:Yozgat Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına bizzat veya buraya gönderilmek üzere mahalli Cumhuriyet Başsavcılıkları.
  Müracaat Usulü: www.yozgat.adalet.gov.tr.  adresinden temin edecekleri bavuru dilekçesi ile şahsen Yozgat Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına veya  Mahalli Cumhuriyet Başsavcılığına başvurulur. 
  Mahalli Cumhuriyet Başsavcılıkları dilekçe ve belgeleri hem UYAP üzerinden hem de fiziki olarak  komisyonumuza göndereceklerdir. 
  Müracaat tarihinin son günü olan 28 EKİM 2021 tarihten sonra Komisyonumuza ulaşan dilekçeler değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

  BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER:
  1- Başvuru dilekçesi, (www.yozgat.adalet.gov.tr adresinden temin edilecektir.)
  a) T.C. kimlik numarası içeren Nüfus cüzdanı sureti 
  b) Komisyonun bulunduğu il çevresinde oturduğu yada bu ilde mesleki faaliyetlerini yürüttüğüne dair belge. (Vukuatlı Nüfus kayıt örneği)
  c) Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı.
  d) Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, 
  f) İki adet vesikalık fotoğraf  eklenir.
   Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlardan (a), (c), (d)  bentlerinde sayılan belgeler istenmez. 

  BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
  (1) Başvurular, başvuranların adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılmak suretiyle komisyonca kaydedilir.
  (2) Başvurular, komisyon tarafından 19 KASIM 2021  tarihine kadar değerlendirilerek 8 inci maddede belirtilen belgelerin eksik olması yada başvuru sahibinin 6 ncı maddedeki şartları haiz olmaması hâlinde, talebin reddine karar verilir. Redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunur.
  (3) Talepleri uygun görülenlerin adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılarak oluşturulan liste en az yedi gün süre ile adliye divanhanesine asılır ve elektronik ortamda ilân edilir.
  (4) Başvuru sahibi ret kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren, kabul kararına karşı da ilgililer listenin ilan panosuna asılmasından itibaren bir hafta içinde kararı veren komisyona yazılı olarak itirazda bulunabilirler. Komisyon bir hafta içerisinde itirazı kesin olarak karara bağlar.
   

  LİSTEYE KABUL EDİLENLERİN İLAN TARİHİ 
  19 KASIM 2021 CUMA GÜNÜ 

  İTİRAZLAR NETİCESİNDE DÜZENLENEN LİSTENİN İLAN TARİHİ 
  10 ARALIK 2021 CUMA GÜNÜ 

  LİSTEYE KABUL EDİLENLERİN YEMİN TARİHİ 
  17 ARALIK 2021 CUMA GÜNÜ saat:15.00'da  Yozgat Adalet Sarayı konferans salonunda. 

  Adres

  Adnan Menderes Bulvarı 66100 Yozgat

  Telefon

  354 212 55 08

  E-Posta

  yozgatcbsisaretadalet.gov.tr